Enhancing Electrocatalytic Activity of Perovskite Oxides by Tuning Cation Deficiency for Oxygen Reduction and Evolution Reactions

View Author Information
State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing Tech University, No. 5 Xin Mofan Road, Nanjing, Jiangsu 210009, P.R. China
Center for Innovative Fuel Cell and Battery Technologies, School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332-0245, United States
§ State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Energy, Nanjing Tech University, No. 5 Xin Mofan Road, Nanjing, Jiangsu 210009, P.R. China
Department of Chemical Engineering, Curtin University, Perth, Western Australia 6845, Australia
Cite this: Chem. Mater. 2016, 28, 6, 1691–1697
Publication Date (Web):February 27, 2016
https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.5b04457
Copyright © 2016 American Chemical Society
Article Views
8126
Altmetric
-
Citations
LEARN ABOUT THESE METRICS
Read OnlinePDF (3 MB)
Supporting Info (1)»

Abstract

Development of cost-effective and efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction (ORR) and oxygen evolution reaction (OER) is of prime importance to emerging renewable energy technologies. Here, we report a simple and effective strategy for enhancing ORR and OER electrocatalytic activity in alkaline solution by introducing A-site cation deficiency in LaFeO3 perovskite; the enhancement effect is more pronounced for the OER than the ORR. Among the A-site cation deficient perovskites studied, La0.95FeO3-δ (L0.95F) demonstrates the highest ORR and OER activity and, hence, the best bifunctionality. The dramatic enhancement is attributed to the creation of surface oxygen vacancies and a small amount of Fe4+ species. This work highlights the importance of tuning cation deficiency in perovskites as an effective strategy for enhancing ORR and OER activity for applications in various oxygen-based energy storage and conversion processes.

Supporting Information

ARTICLE SECTIONS
Jump To

The Supporting Information is available free of charge on the ACS Publications website at DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b04457.

 • Additional XRD, BET, ICP, XPS spectra of Fe, O 1s XPS peak deconvolution results, Mössbauer parameters, and electrochemistry data. (PDF)

Terms & Conditions

Most electronic Supporting Information files are available without a subscription to ACS Web Editions. Such files may be downloaded by article for research use (if there is a public use license linked to the relevant article, that license may permit other uses). Permission may be obtained from ACS for other uses through requests via the RightsLink permission system: http://pubs.acs.org/page/copyright/permissions.html.

Cited By


This article is cited by 380 publications.

 1. Zhanling Ma, Zongwu Xin, Shaojie Qin, Yuhong Huang. Mn-Doped Highly Dispersed RuO2 Catalyst with Abundant Oxygen Vacancies for Efficient Decarboxylation of l-Lysine to Cadaverine. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2021, 9 (40) , 13480-13490. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c04272
 2. Li Huang, Rui Gao, Qizan Chen, Yunsheng Qiu, Lirong Zheng, Zhongbo Hu, Xiangfeng Liu. Synergy of Oxygen-Deficient LaFeO3−δ and N-Doped Reduced Graphene Oxide in Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Solutions. ACS Applied Energy Materials 2021, 4 (9) , 8745-8754. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c00404
 3. RuoQi Zong, YeGui Fang, Changrong Zhu, Xiang Zhang, Lei Wu, Xu Hou, YouKun Tao, Jing Shao. Surface Defect Engineering on Perovskite Oxides as Efficient Bifunctional Electrocatalysts for Water Splitting. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (36) , 42852-42860. https://doi.org/10.1021/acsami.1c11895
 4. Han Li, Shucheng Liu, Yi Liu. Magnetic Enhancement of Oxygen Evolution in [email protected] Nanosheets. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2021, 9 (36) , 12376-12384. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c04735
 5. Xixi Wang, Jie Dai, Chuan Zhou, Daqin Guan, Xinhao Wu, Wei Zhou, Zongping Shao. Engineering Charge Redistribution within Perovskite Oxides for Synergistically Enhanced Overall Water Splitting. ACS Materials Letters 2021, 3 (8) , 1258-1265. https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.1c00359
 6. Chao Su, Wei Wang, Zongping Shao. Cation-Deficient Perovskites for Clean Energy Conversion. Accounts of Materials Research 2021, 2 (7) , 477-488. https://doi.org/10.1021/accountsmr.1c00036
 7. Dayue Du, Ruixin Zheng, Xianfei Chen, Wei Xiang, Chuan Zhao, Bo Zhou, Runjing Li, Haoyang Xu, Chaozhu Shu. Adjusting the Covalency of Metal–Oxygen Bonds in LaCoO3 by Sr and Fe Cation Codoping to Achieve Highly Efficient Electrocatalysts for Aprotic Lithium–Oxygen Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (28) , 33133-33146. https://doi.org/10.1021/acsami.1c08586
 8. Jia-Wei Zhao, Zi-Xiao Shi, Cheng-Fei Li, Qian Ren, Gao-Ren Li. Regulation of Perovskite Surface Stability on the Electrocatalysis of Oxygen Evolution Reaction. ACS Materials Letters 2021, 3 (6) , 721-737. https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.1c00018
 9. Yuuki Sugawara, Keigo Kamata, Atsushi Ishikawa, Yoshitaka Tateyama, Takeo Yamaguchi. Efficient Oxygen Evolution Electrocatalysis on CaFe2O4 and Its Reaction Mechanism. ACS Applied Energy Materials 2021, 4 (4) , 3057-3066. https://doi.org/10.1021/acsaem.0c02710
 10. Nikhil Kumar, Kumari Naveen, Mukesh Kumar, Tharamani C. Nagaiah, Rahul Sakla, Amrita Ghosh, Vasudeva Siruguri, Surasree Sadhukhan, Sudipta Kanungo, Avijit Kumar Paul. Multifunctionality Exploration of Ca2FeRuO6: An Efficient Trifunctional Electrocatalyst toward OER/ORR/HER and Photocatalyst for Water Splitting. ACS Applied Energy Materials 2021, 4 (2) , 1323-1334. https://doi.org/10.1021/acsaem.0c02579
 11. Huici Qiao, Jie Yu, Jinwei Lu, Haoyang Bai, Haoquan Liu, Jie Hu, Hao Huang, Bin Wen. Co4N/[email protected] with Abundant Co–C and N–C Bonds as Highly Efficient Electrocatalyst for N2 Reduction. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2021, 9 (3) , 1373-1382. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c08332
 12. Haiyan Li, Yubo Chen, Jingjie Ge, Xianhu Liu, Adrian C. Fisher, Matthew P. Sherburne, Joel W. Ager, Zhichuan J. Xu. Active Phase on SrCo1–xFexO3−δ (0 ≤ x ≤ 0.5) Perovskite for Water Oxidation: Reconstructed Surface versus Remaining Bulk. JACS Au 2021, 1 (1) , 108-115. https://doi.org/10.1021/jacsau.0c00022
 13. Yawen Dai, Jie Yu, Zhenbao Zhang, Chun Cheng, Peng Tan, Zongping Shao, Meng Ni. Interfacial La Diffusion in the CeO2/LaFeO3 Hybrid for Enhanced Oxygen Evolution Activity. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (2) , 2799-2806. https://doi.org/10.1021/acsami.0c21859
 14. Nan Li, Jingjia Guo, Yiwen Ding, Yaqi Hu, Chunhua Zhao, Chongjun Zhao. Direct Regulation of Double Cation Defects at the A1A2 Site for a High-Performance Oxygen Evolution Reaction Perovskite Catalyst. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (1) , 332-340. https://doi.org/10.1021/acsami.0c15868
 15. Maria Christy, Hashikaa Rajan, Hwichul Yang, Young-Beom Kim. Optimizing the Surface Characteristics of La0.6Sr0.4CoO3−δ Perovskite Oxide by Rapid Flash Sintering Technology for Easy Fabrication and Fast Reaction Kinetics in Alkaline Medium. Energy & Fuels 2020, 34 (12) , 16838-16846. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03147
 16. Jumi Bak, Yoon Heo, Tae Gyu Yun, Sung-Yoon Chung. Atomic-Level Manipulations in Oxides and Alloys for Electrocatalysis of Oxygen Evolution and Reduction. ACS Nano 2020, 14 (11) , 14323-14354. https://doi.org/10.1021/acsnano.0c06411
 17. Subiao Liu, Chong Sun, Jian Chen, Jing Xiao, Jing-Li Luo. A High-Performance Ruddlesden–Popper Perovskite for Bifunctional Oxygen Electrocatalysis. ACS Catalysis 2020, 10 (22) , 13437-13444. https://doi.org/10.1021/acscatal.0c02838
 18. Min-Ju Choi, Taemin Ludvic Kim, Jeong Kyu Kim, Tae Hyung Lee, Sol A. Lee, Changyeon Kim, Kootak Hong, Chung Wung Bark, Kyung-Tae Ko, Ho Won Jang. Enhanced Oxygen Evolution Electrocatalysis in Strained A-Site Cation Deficient LaNiO3 Perovskite Thin Films. Nano Letters 2020, 20 (11) , 8040-8045. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02949
 19. Rajib Paul, Min Wang, Ajit Roy. Transparent Graphene/BN-Graphene Stacked Nanofilms for Electrocatalytic Oxygen Evolution. ACS Applied Nano Materials 2020, 3 (10) , 10418-10426. https://doi.org/10.1021/acsanm.0c02307
 20. Hainan Sun, Jie Dai, Wei Zhou, Zongping Shao. Emerging Strategies for Developing High-Performance Perovskite-Based Materials for Electrochemical Water Splitting. Energy & Fuels 2020, 34 (9) , 10547-10567. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c02313
 21. Yonghui Chen, Xiaoqing Yang, Wei Wang, Ran Ran, Wei Zhou, Zongping Shao. Tuning the A-Site Cation Deficiency of La0.8Sr0.2FeO3−δ Perovskite Oxides for High-Efficiency Triiodide Reduction Reaction in Dye-Sensitized Solar Cells. Energy & Fuels 2020, 34 (9) , 11322-11329. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c02354
 22. Zhishan Li, Kan-Hao Xue, Jinsong Wang, Jian-Gang Li, Xiang Ao, Huachuan Sun, Xiaoqiang Song, Wen Lei, Yulin Cao, Chundong Wang. Cation and Anion Co-doped Perovskite Nanofibers for Highly Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (37) , 41259-41268. https://doi.org/10.1021/acsami.0c10045
 23. Zijuan Du, Jinchen Qian, Jilin Bai, Hong Li, Mingkui Wang, Xiujian Zhao, Dehua Xiong. Surfactant-Modified Hydrothermal Synthesis of Ca-Doped CuCoO2 Nanosheets with Abundant Active Sites for Enhanced Electrocatalytic Oxygen Evolution. Inorganic Chemistry 2020, 59 (14) , 9889-9899. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c01082
 24. Xin Sun, Devendra Tiwari, David J. Fermin. Promoting Active Electronic States in LaFeO3 Thin-Films Photocathodes via Alkaline-Earth Metal Substitution. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (28) , 31486-31495. https://doi.org/10.1021/acsami.0c08174
 25. Xianhua Zhang, Chunlei Pei, Xin Chang, Sai Chen, Rui Liu, Zhi-Jian Zhao, Rentao Mu, Jinlong Gong. FeO6 Octahedral Distortion Activates Lattice Oxygen in Perovskite Ferrite for Methane Partial Oxidation Coupled with CO2 Splitting. Journal of the American Chemical Society 2020, 142 (26) , 11540-11549. https://doi.org/10.1021/jacs.0c04643
 26. Jie Yu, Xinhao Wu, Daqin Guan, Zhiwei Hu, Shih-Chang Weng, Hainan Sun, Yufei Song, Ran Ran, Wei Zhou, Meng Ni, Zongping Shao. Monoclinic SrIrO3: An Easily Synthesized Conductive Perovskite Oxide with Outstanding Performance for Overall Water Splitting in Alkaline Solution. Chemistry of Materials 2020, 32 (11) , 4509-4517. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c00149
 27. Jia Sun, Lei Du, Baoyu Sun, Guokang Han, Yulin Ma, Jiajun Wang, Hua Huo, Chunyu Du, Geping Yin. Bifunctional LaMn0.3Co0.7O3 Perovskite Oxide Catalyst for Oxygen Reduction and Evolution Reactions: The Optimized eg Electronic Structures by Manganese Dopant. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (22) , 24717-24725. https://doi.org/10.1021/acsami.0c03983
 28. Xiu Wang, Yingnan Dou, Ying Xie, Jingping Wang, Tian Xia, Lihua Huo, Hui Zhao. A-Site Cation-Ordering Layered Perovskite EuBa0.5Sr0.5Co2–xFexO5+δ as Highly Active and Durable Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction. ACS Omega 2020, 5 (21) , 12501-12515. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01383
 29. Yangqin Gao, Guoqing Yang, Yanjie Dai, Xuli Li, Jianfeng Gao, Ning Li, Ping Qiu, Lei Ge. Electrodeposited Co-Substituted LaFeO3 for Enhancing the Photoelectrochemical Activity of BiVO4. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (15) , 17364-17375. https://doi.org/10.1021/acsami.9b21386
 30. Tingwen Zhao, Yuan Wang, Xianjue Chen, Yibing Li, Zhen Su, Chuan Zhao. Vertical Growth of Porous Perovskite Nanoarrays on Nickel Foam for Efficient Oxygen Evolution Reaction. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2020, 8 (12) , 4863-4870. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c00060
 31. Yunsheng Qiu, Rui Gao, Wenyun Yang, Li Huang, Qianjiang Mao, Jinbo Yang, Limei Sun, Zhongbo Hu, Xiangfeng Liu. Understanding the Enhancement Mechanism of A-Site-Deficient LaxNiO3 as an Oxygen Redox Catalyst. Chemistry of Materials 2020, 32 (5) , 1864-1875. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b04287
 32. Nikhil Kumar, Mukesh Kumar, Tharamani C. Nagaiah, Vasudeva Siruguri, Sudhindra Rayaprol, Ashok Kumar Yadav, Shambhu Nath Jha, Dibyendu Bhattacharyya, Avijit Kumar Paul. Investigation of New B-Site-Disordered Perovskite Oxide CaLaScRuO6+δ: An Efficient Oxygen Bifunctional Electrocatalyst in a Highly Alkaline Medium. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (8) , 9190-9200. https://doi.org/10.1021/acsami.9b20199
 33. Soressa Abera Chala, Meng-Che Tsai, Wei-Nien Su, Kassa Belay Ibrahim, Balamurugan Thirumalraj, Ting-Shan Chan, Jyh-Fu Lee, Hongjie Dai, Bing-Joe Hwang. Hierarchical 3D Architectured Ag Nanowires Shelled with NiMn-Layered Double Hydroxide as an Efficient Bifunctional Oxygen Electrocatalyst. ACS Nano 2020, 14 (2) , 1770-1782. https://doi.org/10.1021/acsnano.9b07487
 34. Alexandria R. C. Bredar, Amanda L. Chown, Andricus R. Burton, Byron H. Farnum. Electrochemical Impedance Spectroscopy of Metal Oxide Electrodes for Energy Applications. ACS Applied Energy Materials 2020, 3 (1) , 66-98. https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01965
 35. Chunhua Zhao, Nan Li, Ruizhi Zhang, Zhaoqiang Zhu, Jiahao Lin, Kefu Zhang, Chongjun Zhao. Surface Reconstruction of La0.8Sr0.2Co0.8Fe0.2O3−δ for Superimposed OER Performance. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11 (51) , 47858-47867. https://doi.org/10.1021/acsami.9b13834
 36. Yingge Cong, Qi Tang, Xiyang Wang, Milan Liu, Jinghai Liu, Zhibin Geng, Rui Cao, Xinbo Zhang, Wei Zhang, Keke Huang, Shouhua Feng. Silver-Intermediated Perovskite La0.9FeO3−δ toward High-Performance Cathode Catalysts for Nonaqueous Lithium–Oxygen Batteries. ACS Catalysis 2019, 9 (12) , 11743-11752. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b03088
 37. Jonas Scholz, Alberto Garbujo, Buğra Kayaalp, Kurt Klauke, Antonella Glisenti, Simone Mascotto. Functional Nanostructured Perovskite Oxides from Radical Polymer Precursors. Inorganic Chemistry 2019, 58 (23) , 15942-15952. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02460
 38. Zhijuan Liu, Yu-cheng Huang, Yanyong Wang, Jiajie Cen, Haotian Yang, Xiaobo Chen, Xiao Tong, Dong Su, Chung-Li Dong, Shuangyin Wang. Quinary Defect-Rich Ultrathin Bimetal Hydroxide Nanosheets for Water Oxidation. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11 (47) , 44018-44025. https://doi.org/10.1021/acsami.9b10315
 39. Ruiyun Guo, Wei Bi, Ke Zhang, Yaming Liu, Chaoqi Wang, Yangzi Zheng, Mingshang Jin. Phosphorization Treatment Improves the Catalytic Activity and Durability of Platinum Catalysts toward Oxygen Reduction Reaction. Chemistry of Materials 2019, 31 (19) , 8205-8211. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b03143
 40. Rahul Majee, Quazi Arif Islam, Sayan Bhattacharyya. Surface Charge Modulation of Perovskite Oxides at the Crystalline Junction with Layered Double Hydroxide for a Durable Rechargeable Zinc–Air Battery. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11 (39) , 35853-35862. https://doi.org/10.1021/acsami.9b09299
 41. Garrett P. Wheeler, Valentin Urena Baltazar, Tyler J. Smart, Andjela Radmilovic, Yuan Ping, Kyoung-Shin Choi. Combined Theoretical and Experimental Investigations of Atomic Doping To Enhance Photon Absorption and Carrier Transport of LaFeO3 Photocathodes. Chemistry of Materials 2019, 31 (15) , 5890-5899. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b02141
 42. Buğra Kayaalp, Kurt Klauke, Mattia Biesuz, Alessandro Iannaci, Vincenzo M. Sglavo, Massimiliano D’Arienzo, Heshmat Noei, Siwon Lee, WooChul Jung, Simone Mascotto. Surface Reconstruction under the Exposure of Electric Fields Enhances the Reactivity of Donor-Doped SrTiO3. The Journal of Physical Chemistry C 2019, 123 (27) , 16883-16892. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b04620
 43. Maria Retuerto, Federico Calle-Vallejo, Laura Pascual, Gunnar Lumbeeck, María Teresa Fernandez-Diaz, Mark Croft, Jagannatha Gopalakrishnan, Miguel A. Peña, Joke Hadermann, Martha Greenblatt, Sergio Rojas. La1.5Sr0.5NiMn0.5Ru0.5O6 Double Perovskite with Enhanced ORR/OER Bifunctional Catalytic Activity. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11 (24) , 21454-21464. https://doi.org/10.1021/acsami.9b02077
 44. Weichuan Xu, Nicholas Apodaca, Haizhen Wang, Litao Yan, Gen Chen, Meng Zhou, Dong Ding, Pabitra Choudhury, Hongmei Luo. A-site Excessive (La0.8Sr0.2)1+xMnO3 Perovskite Oxides for Bifunctional Oxygen Catalyst in Alkaline Media. ACS Catalysis 2019, 9 (6) , 5074-5083. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b00800
 45. Yang Zhang, Hailei Zhao, Zhihong Du, Konrad Świerczek, Yuanyuan Li. High-Performance SmBaMn2O5+δ Electrode for Symmetrical Solid Oxide Fuel Cell. Chemistry of Materials 2019, 31 (10) , 3784-3793. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b01012
 46. Reinis Ignatans, Giuseppe Mallia, Ehsan A. Ahmad, Liam Spillane, Kelsey A. Stoerzinger, Yang Shao-Horn, Nicholas M. Harrison, Vasiliki Tileli. The Effect of Surface Reconstruction on the Oxygen Reduction Reaction Properties of LaMnO3. The Journal of Physical Chemistry C 2019, 123 (18) , 11621-11627. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b00458
 47. Rui Gao, Zhaoru Shang, Lirong Zheng, Junkai Wang, Limei Sun, Zhongbo Hu, Xiangfeng Liu. Enhancing the Catalytic Activity of Co3O4 Nanosheets for Li-O2 Batteries by the Incoporation of Oxygen Vacancy with Hydrazine Hydrate Reduction. Inorganic Chemistry 2019, 58 (8) , 4989-4996. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b00007
 48. Le Wang, Kelsey A. Stoerzinger, Lei Chang, Xinmao Yin, Yangyang Li, Chi Sin Tang, Endong Jia, Mark E. Bowden, Zhenzhong Yang, Amr Abdelsamie, Lu You, Rui Guo, Jingsheng Chen, Andrivo Rusydi, Junling Wang, Scott A. Chambers, Yingge Du. Strain Effect on Oxygen Evolution Reaction Activity of Epitaxial NdNiO3 Thin Films. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11 (13) , 12941-12947. https://doi.org/10.1021/acsami.8b21301
 49. Yuuki Sugawara, Keigo Kamata, Takeo Yamaguchi. Extremely Active Hydrogen Evolution Catalyst Electrochemically Generated from a Ruthenium-Based Perovskite-Type Precursor. ACS Applied Energy Materials 2019, 2 (2) , 956-960. https://doi.org/10.1021/acsaem.8b01525
 50. Maoyu Wang, Binghong Han, Junjing Deng, Yi Jiang, Mingyue Zhou, Marcos Lucero, Yan Wang, Yubo Chen, Zhenzhen Yang, Alpha T N’Diaye, Qing Wang, Zhichuan J. Xu, Zhenxing Feng. Influence of Fe Substitution into LaCoO3 Electrocatalysts on Oxygen-Reduction Activity. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11 (6) , 5682-5686. https://doi.org/10.1021/acsami.8b20780
 51. Yao Lu, Aijing Ma, Yifu Yu, Rui Tan, Chengwei Liu, Peng Zhang, Dan Liu, Jianzhou Gui. Engineering Oxygen Vacancies into LaCoO3 Perovskite for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2019, 7 (3) , 2906-2910. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b05717
 52. Dehua Xiong, Zijuan Du, Hong Li, Junyuan Xu, Junjie Li, Xiujian Zhao, Lifeng Liu. Polyvinylpyrrolidone-Assisted Hydrothermal Synthesis of CuCoO2 Nanoplates with Enhanced Oxygen Evolution Reaction Performance. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2019, 7 (1) , 1493-1501. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b05236
 53. Pan Xiong, Xiuyun Zhang, Fan Zhang, Ding Yi, Jinqiang Zhang, Bing Sun, Huajun Tian, Devaraj Shanmukaraj, Teofilo Rojo, Michel Armand, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki, Guoxiu Wang. Two-Dimensional Unilamellar Cation-Deficient Metal Oxide Nanosheet Superlattices for High-Rate Sodium Ion Energy Storage. ACS Nano 2018, 12 (12) , 12337-12346. https://doi.org/10.1021/acsnano.8b06206
 54. Zonghuai Zhang, Beibei He, Liangjian Chen, Huanwen Wang, Rui Wang, Ling Zhao, Yansheng Gong. Boosting Overall Water Splitting via FeOOH Nanoflake-Decorated PrBa0.5Sr0.5Co2O5+δ Nanorods. ACS Applied Materials & Interfaces 2018, 10 (44) , 38032-38041. https://doi.org/10.1021/acsami.8b12372
 55. Ming Zhu, Jie Miao, Xiaoguang Duan, Daqin Guan, Yijun Zhong, Shaobin Wang, Wei Zhou, Zongping Shao. Postsynthesis Growth of CoOOH Nanostructure on SrCo0.6Ti0.4O3−δ Perovskite Surface for Enhanced Degradation of Aqueous Organic Contaminants. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2018, 6 (11) , 15737-15748. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b04289
 56. Xiaomei Wang, Weiguang Ma, Chunmei Ding, Zhiqiang Xu, Hong Wang, Xu Zong, Can Li. Amorphous Multi-elements Electrocatalysts with Tunable Bifunctionality toward Overall Water Splitting. ACS Catalysis 2018, 8 (11) , 9926-9935. https://doi.org/10.1021/acscatal.8b01839
 57. Moumita Rana, Sanjit Mondal, Lipipuspa Sahoo, Kaustav Chatterjee, Pitchiah E. Karthik, Ujjal K. Gautam. Emerging Materials in Heterogeneous Electrocatalysis Involving Oxygen for Energy Harvesting. ACS Applied Materials & Interfaces 2018, 10 (40) , 33737-33767. https://doi.org/10.1021/acsami.8b09024
 58. Yanying Wang, Zhaoyi Zhang, Xin Liu, Fang Ding, Ping Zou, Xianxiang Wang, Qingbiao Zhao, Hanbing Rao. MOF-Derived NiO/NiCo2O4 and NiO/NiCo2O4-rGO as Highly Efficient and Stable Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2018, 6 (9) , 12511-12521. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b03221
 59. Seungkyu Park, Gyutae Nam, Jang-Soo Lee, Jaephil Cho, Jae-Il Jung. Influence of Surface Charges/Chemistry on the Catalysis of Perovskite Complexes. ACS Applied Materials & Interfaces 2018, 10 (34) , 28502-28508. https://doi.org/10.1021/acsami.8b04442
 60. Yingge Cong, Zhibin Geng, Yu Sun, Long Yuan, Xiyang Wang, Xinbo Zhang, Lei Wang, Wei Zhang, Keke Huang, Shouhua Feng. Cation Segregation of A-Site Deficiency Perovskite La0.85FeO3−δ Nanoparticles toward High-Performance Cathode Catalysts for Rechargeable Li-O2 Battery. ACS Applied Materials & Interfaces 2018, 10 (30) , 25465-25472. https://doi.org/10.1021/acsami.8b07924
 61. Rahul Majee, Sudip Chakraborty, Hemant G. Salunke, Sayan Bhattacharyya. Maneuvering the Physical Properties and Spin States To Enhance the Activity of La–Sr–Co–Fe–O Perovskite Oxide Nanoparticles in Electrochemical Water Oxidation. ACS Applied Energy Materials 2018, 1 (7) , 3342-3350. https://doi.org/10.1021/acsaem.8b00531
 62. Haiyan Li, Yubo Chen, Shibo Xi, Jingxian Wang, Shengnan Sun, Yuanmiao Sun, Yonghua Du, Zhichuan J. Xu. Degree of Geometric Tilting Determines the Activity of FeO6 Octahedra for Water Oxidation. Chemistry of Materials 2018, 30 (13) , 4313-4320. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b01321
 63. Yang Yang, Li Cheng Kao, Yuanyue Liu, Ke Sun, Hongtao Yu, Jinghua Guo, Sofia Ya Hsuan Liou, Michael R. Hoffmann. Cobalt-Doped Black TiO2 Nanotube Array as a Stable Anode for Oxygen Evolution and Electrochemical Wastewater Treatment. ACS Catalysis 2018, 8 (5) , 4278-4287. https://doi.org/10.1021/acscatal.7b04340
 64. Sixuan She, Jie Yu, Wanqi Tang, Yinlong Zhu, Yubo Chen, Jaka Sunarso, Wei Zhou, Zongping Shao. Systematic Study of Oxygen Evolution Activity and Stability on La1–xSrxFeO3−δ Perovskite Electrocatalysts in Alkaline Media. ACS Applied Materials & Interfaces 2018, 10 (14) , 11715-11721. https://doi.org/10.1021/acsami.8b00682
 65. Yiyi Wu, Wei Sun, Zhenhua Zhou, Waqas Qamar Zaman, Muhammad Tariq, Limei Cao, Ji Yang. Highly Efficient Oxygen Evolution Activity of Ca2IrO4 in an Acidic Environment due to Its Crystal Configuration. ACS Omega 2018, 3 (3) , 2902-2908. https://doi.org/10.1021/acsomega.8b00015
 66. Tian Qiu, Bingtian Tu, Diomedes Saldana-Greco, and Andrew M. Rappe . Ab Initio Simulation Explains the Enhancement of Catalytic Oxygen Evolution on CaMnO3. ACS Catalysis 2018, 8 (3) , 2218-2224. https://doi.org/10.1021/acscatal.7b03987
 67. Dilek Dervishogullari, Christopher A. Sharpe, and Lee R. Sharpe . LaFexCo(1–x)O3 Thin-Film Oxygen Reduction Catalysts Prepared Using Spray Pyrolysis without Conductive Additives. ACS Omega 2017, 2 (11) , 7695-7701. https://doi.org/10.1021/acsomega.7b01428
 68. Young Woon Kim, Seunghwan Cha, Inhye Kwak, Ik Seon Kwon, Kidong Park, Chan Su Jung, Eun Hee Cha, and Jeunghee Park . Surface-Modified Ta3N5 Nanocrystals with Boron for Enhanced Visible-Light-Driven Photoelectrochemical Water Splitting. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9 (42) , 36715-36722. https://doi.org/10.1021/acsami.7b09040
 69. Yu-Qi Lyu and Francesco Ciucci . Activating the Bifunctionality of a Perovskite Oxide toward Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reactions. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9 (41) , 35829-35836. https://doi.org/10.1021/acsami.7b10216
 70. Garrett P. Wheeler and Kyoung-Shin Choi . Photoelectrochemical Properties and Stability of Nanoporous p-Type LaFeO3 Photoelectrodes Prepared by Electrodeposition. ACS Energy Letters 2017, 2 (10) , 2378-2382. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.7b00642
 71. Jawwad A. Darr, Jingyi Zhang, Neel M. Makwana, and Xiaole Weng . Continuous Hydrothermal Synthesis of Inorganic Nanoparticles: Applications and Future Directions. Chemical Reviews 2017, 117 (17) , 11125-11238. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00417
 72. Bin Hua, Yi-Fei Sun, Meng Li, Ning Yan, Jian Chen, Ya-Qian Zhang, Yimin Zeng, Babak Shalchi Amirkhiz, and Jing-Li Luo . Stabilizing Double Perovskite for Effective Bifunctional Oxygen Electrocatalysis in Alkaline Conditions. Chemistry of Materials 2017, 29 (15) , 6228-6237. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b01114
 73. Chunzhen Yang, Christel Laberty-Robert, Dmitry Batuk, Giannantonio Cibin, Alan V. Chadwick, Vanessa Pimenta, Wei Yin, Leiting Zhang, Jean-Marie Tarascon, and Alexis Grimaud . Phosphate Ion Functionalization of Perovskite Surfaces for Enhanced Oxygen Evolution Reaction. The Journal of Physical Chemistry Letters 2017, 8 (15) , 3466-3472. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.7b01504
 74. Litao Yan, Yue Lin, Xue Yu, Weichuan Xu, Thomas Salas, Hugh Smallidge, Meng Zhou, and Hongmei Luo . La0.8Sr0.2MnO3-Based Perovskite Nanoparticles with the A-Site Deficiency as High Performance Bifunctional Oxygen Catalyst in Alkaline Solution. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9 (28) , 23820-23827. https://doi.org/10.1021/acsami.7b06458
 75. Inhye Kwak, Ik Seon Kwon, Jundong Kim, Kidong Park, Jae-Pyoung Ahn, Seung Jo Yoo, Jin-Gyu Kim, and Jeunghee Park . IrO2–ZnO Hybrid Nanoparticles as Highly Efficient Trifunctional Electrocatalysts. The Journal of Physical Chemistry C 2017, 121 (27) , 14899-14906. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b03844
 76. Wibawa H. Saputera, Jason Scott, Hassan Tahini, Gary K. C. Low, Xin Tan, Sean Smith, Da-Wei Wang, and Rose Amal . Light, Catalyst, Activation: Boosting Catalytic Oxygen Activation Using a Light Pretreatment Approach. ACS Catalysis 2017, 7 (5) , 3644-3653. https://doi.org/10.1021/acscatal.7b00700
 77. Xiang Liu, Lai-Sen Wang, Yating Ma, Hongfei Zheng, Liang Lin, Qinfu Zhang, Yuanzhi Chen, Yulong Qiu, and Dong-Liang Peng . Enhanced Microwave Absorption Properties by Tuning Cation Deficiency of Perovskite Oxides of Two-Dimensional LaFeO3/C Composite in X-Band. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9 (8) , 7601-7610. https://doi.org/10.1021/acsami.6b15379
 78. Peng Fei Liu, Shuang Yang, Bo Zhang, and Hua Gui Yang . Defect-Rich Ultrathin Cobalt–Iron Layered Double Hydroxide for Electrochemical Overall Water Splitting. ACS Applied Materials & Interfaces 2016, 8 (50) , 34474-34481. https://doi.org/10.1021/acsami.6b12803
 79. Liang Chen, Jingjing Xiao, Baohong Liu, and Tao Yi . A Bonded Double-Doped Graphene Nanoribbon Framework for Advanced Electrocatalysis. ACS Applied Materials & Interfaces 2016, 8 (26) , 16649-16655. https://doi.org/10.1021/acsami.6b02522
 80. Shira Biton Seror, Dror Shamir, Yael Albo, Haya Kornweitz, Ariela Burg. Elucidation of a mechanism for the heterogeneous electro-fenton process and its application in the green treatment of azo dyes. Chemosphere 2022, 286 , 131832. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131832
 81. Jose Gracia, Mauro Fianchini, Chiara Biz, Victor Polo, Roberto Gómez. Spin polarisation in dual catalysts for the oxygen evolution and reduction reactions. Current Opinion in Electrochemistry 2021, 30 , 100798. https://doi.org/10.1016/j.coelec.2021.100798
 82. Dayue Du, Ruixin Zheng, Miao He, Chuan Zhao, Bo Zhou, Runjing Li, Haoyang Xu, Xiaojuan Wen, Ting Zeng, Chaozhu Shu. A-site cationic defects induced electronic structure regulation of LaMnO3 perovskite boosts oxygen electrode reactions in aprotic lithium–oxygen batteries. Energy Storage Materials 2021, 43 , 293-304. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.09.011
 83. Pawan Kumar, Suresh Mulmi, Devika Laishram, Kazi M Alam, Ujwal K Thakur, Venkataraman Thangadurai, Karthik Shankar. Water-splitting photoelectrodes consisting of heterojunctions of carbon nitride with a p-type low bandgap double perovskite oxide. Nanotechnology 2021, 32 (48) , 485407. https://doi.org/10.1088/1361-6528/abedec
 84. Antara Sarkar, Anirban Das, Soumen Ash, Ravi Shankar P N, Kaustava Bhattacharyya, Ashok K. Ganguli. Structural and magnetic properties of R0.5Sr0.5Fe0.5Mn0.5O3 (R = Gd, Nd or Pr) perovskites. Journal of Alloys and Compounds 2021, 882 , 160747. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160747
 85. Tianru Han, Jingjing Wu, Xianglong Lu, Yingchao Wang, Huining Zhao, Xin Tang. Study of OER electrocatalysts performance of Fe/Mn doped pyrochlorestructure. Journal of Solid State Chemistry 2021, 303 , 122457. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122457
 86. Lulu Tang, Yifei Rao, Lianwei Wei, Hui Zheng, Huimin Liu, Wenhua Zhang, Kaibin Tang. A‐site Cation Defects (Ba 0. 5 Sr 0 .5 ) 1– x Co 0 . 8 Fe 0 . 2 O 3 – δ Perovskites as Active Oxygen Evolution Reaction Catalyst in Alkaline Electrolyte †. Chinese Journal of Chemistry 2021, 39 (10) , 2692-2698. https://doi.org/10.1002/cjoc.202100215
 87. Hainan Sun, Sanzhao Song, Xiaomin Xu, Jie Dai, Jie Yu, Wei Zhou, Zongping Shao, WooChul Jung. Recent Progress on Structurally Ordered Materials for Electrocatalysis. Advanced Energy Materials 2021, 11 (37) , 2101937. https://doi.org/10.1002/aenm.202101937
 88. Wei Mei, Haojie Wang, Wenlu Li, Juan Zhou, Xiufu Sun, Hanwen Zhao, Shimin Wang. Enhanced and stable strontium and cobalt free A-site deficient La1-xNi0.6Fe0.4O3 (x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08) cathodes for intermediate temperature solid oxide fuel cells. International Journal of Hydrogen Energy 2021, 46 (73) , 36436-36444. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.08.149
 89. Pandiyarajan Anand, Ming-Show Wong, Yen-Pei Fu. Sm 0.5 Sr 0.5 Fe 0.8 M 0.2 O 3− δ (M = Co, Cu) perovskite oxides for efficient oxygen evolution reaction in alkaline electrolyte. Sustainable Energy & Fuels 2021, 5 (19) , 4858-4868. https://doi.org/10.1039/D1SE01054A
 90. Hongxia Wang, Kelvin H. L. Zhang, Jan P. Hofmann, Victor A. de la Peña O'Shea, Freddy E. Oropeza. The electronic structure of transition metal oxides for oxygen evolution reaction. Journal of Materials Chemistry A 2021, 9 (35) , 19465-19488. https://doi.org/10.1039/D1TA03732C
 91. Jie Zhang, Jinwei Chen, Yan Luo, Yihan Chen, Chenyang Zhang, Yingjian Luo, Yali Xue, Honggang Liu, Gang Wang, Ruilin Wang. Engineering heterointerfaces coupled with oxygen vacancies in lanthanum–based hollow microspheres for synergistically enhanced oxygen electrocatalysis. Journal of Energy Chemistry 2021, 60 , 503-511. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2020.11.037
 92. Hongyuan Yang, Jiexian Liu, Ziliang Chen, Ruirui Wang, Ben Fei, Huixiang Liu, Yanhui Guo, Renbing Wu. Unconventional bi-vacancies activating inert Prussian blue analogues nanocubes for efficient hydrogen evolution. Chemical Engineering Journal 2021, 420 , 127671. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.127671
 93. Li-Rong Yang, Yi-Jun Zhao, Cheng-Jie Jiang, Rui Xiong, Huan Wang, Jia-Xing Lu. Perovskite La0.7Sr0.3Fe0.8B0.2O3 (B = Ti, Mn, Co, Ni, and Cu) as heterogeneous electrocatalysts for asymmetric electrocarboxylation of aromatic ketones. Journal of Catalysis 2021, 401 , 224-233. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2021.08.001
 94. Yi Liang, Dongdong Ye, Ning Han, Ping Liang, Jiaqi Wang, Guangjun Yang, Chengkai Zhang, Xin He, Mei Chen, Chi Zhang. Nanoporous silver-modified LaCoO3-δ perovskite for oxygen reduction reaction. Electrochimica Acta 2021, 391 , 138908. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138908
 95. Xiaojun Shi, Yanzhu Deng, Ling Zhao, Yansheng Gong, Rui Wang, Huanwen Wang, Beibei He. In-situ photodeposition of CoSx on Pa0.5Ba0.5Mn0.25Fe0.75O3-δ perovskite to boost bifunctional oxygen electrocatalysis for rechargeable Zn-air batteries. Electrochimica Acta 2021, 391 , 138951. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138951
 96. Elif Pınar Alsaç, Nataraju Bodappa, Alexander W. H. Whittingham, Yutong Liu, Adriana de Lazzari, Rodney D. L. Smith. Structure–property correlations for analysis of heterogeneous electrocatalysts. Chemical Physics Reviews 2021, 2 (3) , 031306. https://doi.org/10.1063/5.0058704
 97. Qun Li, Jiabin Wu, Tao Wu, Hongrun Jin, Nian Zhang, Jia Li, Wenxi Liang, Meilin Liu, Liang Huang, Jun Zhou. Phase Engineering of Atomically Thin Perovskite Oxide for Highly Active Oxygen Evolution. Advanced Functional Materials 2021, 31 (38) , 2102002. https://doi.org/10.1002/adfm.202102002
 98. Jianlin Zhang, Shipeng Geng, Ruchun Li, Xiaofeng Zhang, Yecheng Zhou, Tongwen Yu, Yi Wang, Shuqin Song, Zongping Shao. Novel monoclinic ABO4 oxide with single-crystal structure as next generation electrocatalyst for oxygen evolution reaction. Chemical Engineering Journal 2021, 420 , 130492. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.130492
 99. Yi Feng, Xiaoli Jiang, Lin Tang, Dunmin Lin, Yu Huo, Fengyu Xie, Qiaoji Zheng. Mn-Doped NiFe Layered Double Hydroxide Nanosheets Decorated by Co(OH)2 Nanosheets: A 3-Dimensional Core–Shell Catalyst for Efficient Oxygen Evolution Reaction. Catalysis Letters 2021, 544 https://doi.org/10.1007/s10562-021-03766-7
 100. Daojin Zhou, Pengsong Li, Xiao Lin, Adam McKinley, Yun Kuang, Wen Liu, Wen-Feng Lin, Xiaoming Sun, Xue Duan. Layered double hydroxide-based electrocatalysts for the oxygen evolution reaction: identification and tailoring of active sites, and superaerophobic nanoarray electrode assembly. Chemical Society Reviews 2021, 50 (15) , 8790-8817. https://doi.org/10.1039/D1CS00186H
Load more citations