Degradation of Organic Contaminants in Water with Sulfate Radicals Generated by the Conjunction of Peroxymonosulfate with Cobalt

View Author Information
Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cincinnati, 765 Baldwin Hall, Cincinnati, Ohio 45221-0071
Cite this: Environ. Sci. Technol. 2003, 37, 20, 4790–4797
Publication Date (Web):September 18, 2003
https://doi.org/10.1021/es0263792
Copyright © 2003 American Chemical Society
Article Views
9943
Altmetric
-
Citations
LEARN ABOUT THESE METRICS
Read OnlinePDF (134 KB)

Abstract

A highly efficient advanced oxidation process for the destruction of organic contaminants in water is reported. The technology is based on the cobalt-mediated decomposition of peroxymonosulfate that leads to the formation of very strong oxidizing species (sulfate radicals) in the aqueous phase. The system is a modification of the Fenton Reagent, since an oxidant is coupled with a transition metal in a similar manner. Sulfate radicals were identified with quenching studies using specific alcohols. The study was primarily focused on comparing the cobalt/peroxymonosulfate (Co/PMS) reagent with the traditional Fenton Reagent [Fe(II)/H2O2] in the dark, at the pH range 2.0−9.0 with and without the presence of buffers such as phosphate and carbonate. Three model contaminants that show diversity in structure were tested:  2,4-dichlorophenol, atrazine, and naphthalene. Cobalt/peroxymonosulfate was consistently proven to be more efficient than the Fenton Reagent for the degradation of 2,4-dichlorophenol and atrazine, at all the conditions tested. At high pH values, where the efficiency of the Fenton Reagent was diminished, the reactivity of the Co/PMS system was sustained at high values. When naphthalene was treated with the two oxidizing systems in comparison, the Fenton Reagent demonstrated higher degradation efficiencies than cobalt/peroxymonosulfate at acidic pH, but, at higher pH (neutral), the latter was proven much more effective. The extent of mineralization, as total organic carbon removed, was also monitored, and again the Co/PMS reagent demonstrated higher efficiencies than the Fenton Reagent. Cobalt showed true catalytic activity in the overall process, since extremely low concentrations (in the range of μg/L) were sufficient for the decomposition of the oxidant and thus the radical generation. The advantage of Co/PMS compared to the traditional Fenton Reagent is attributed primarily to the oxidizing strength of the radicals formed, since sulfate radicals are stronger oxidants than hydroxyl and the thermodynamics of the transition-metal-oxidant coupling.

*

 Corresponding author phone:  (513)556-0724; fax:  (513)556-2599; e-mail:  [email protected]

Cited By


This article is cited by 1049 publications.

 1. Hongyu Dong, Qinghua Xu, Lushi Lian, Yang Li, Shuchang Wang, Cong Li, Xiaohong Guan. Degradation of Organic Contaminants in the Fe(II)/Peroxymonosulfate Process under Acidic Conditions: The Overlooked Rapid Oxidation Stage. Environmental Science & Technology 2021, 55 (22) , 15390-15399. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04563
 2. Peixin Cui, Qiang Yang, Cun Liu, Yu Wang, Guodong Fang, Dionysios D. Dionysiou, Tongliang Wu, Yiyi Zhou, Junxiang Ren, Hongbo Hou, Yujun Wang. An N,S-Anchored Single-Atom Catalyst Derived from Domestic Waste for Environmental Remediation. ACS ES&T Engineering 2021, 1 (10) , 1460-1469. https://doi.org/10.1021/acsestengg.1c00255
 3. Bozhen Li, Yiming Li, Jiarui Ren, Fengli Dai, Yaping Zhang, Yufeng He, Pengfei Song, Rongmin Wang. Hydroxyapatite Coated with Co-Based Metal Organic Framework Nanoparticles as Heterojunctions for Catalytic Degradation of Organics. ACS Applied Nano Materials 2021, 4 (9) , 9370-9381. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c01839
 4. Banghai Liu, Wanqian Guo, Wenrui Jia, Huazhe Wang, Qishi Si, Qi Zhao, Haichao Luo, Jin Jiang, Nanqi Ren. Novel Nonradical Oxidation of Sulfonamide Antibiotics with Co(II)-Doped g-C3N4-Activated Peracetic Acid: Role of High-Valent Cobalt–Oxo Species. Environmental Science & Technology 2021, 55 (18) , 12640-12651. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04091
 5. Wenjia Mao, Xinting Wang, Xiaoli Hu, Zihan Lin, Zhongmin Su. Activation of Peroxymonosulfate by Co-Metal–Organic Frameworks as Catalysts for Degradation of Organic Pollutants. Industrial & Engineering Chemistry Research 2021, 60 (36) , 13223-13232. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c02259
 6. Cong Wang, Shao-Yi Jia, You Han, Yang Li, Yong Liu, Hai-Tao Ren, Song-Hai Wu, Xu Han. Selective Oxidation of Various Phenolic Contaminants by Activated Persulfate via the Hydrogen Abstraction Pathway. ACS ES&T Engineering 2021, 1 (9) , 1275-1286. https://doi.org/10.1021/acsestengg.1c00091
 7. Lei Bai, Junru Zhang, Jiaxin He, Hongxing Zheng, Qiuyun Yang. ZnO–Co3O4/N–C Cage Derived from the Hollow Zn/Co ZIF for Enhanced Degradation of Bisphenol A with Persulfate. Inorganic Chemistry 2021, 60 (17) , 13041-13050. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c01481
 8. Han-Chao Zhang, Jiang-Jin Han, Xin Zhang, Pu-Can Guo, Dong-Hua Xie, Guo-Ping Sheng. Undiscovered Multiple Roles of Multivalent Cations in the Pollutant Removal from Actual Water by Persulfate Activated by Carbon Materials. ACS ES&T Engineering 2021, 1 (8) , 1227-1235. https://doi.org/10.1021/acsestengg.1c00121
 9. Yufei Zhen, Shishu Zhu, Zhiqiang Sun, Yu Tian, Zeng Li, Chen Yang, Jun Ma. Identifying the Persistent Free Radicals (PFRs) Formed as Crucial Metastable Intermediates during Peroxymonosulfate (PMS) Activation by N-Doped Carbonaceous Materials. Environmental Science & Technology 2021, 55 (13) , 9293-9304. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c01974
 10. Lipeng Wu, Bin Li, Yang Li, Xiaobin Fan, Fengbao Zhang, Guoliang Zhang, Qing Xia, Wenchao Peng. Preferential Growth of the Cobalt (200) Facet in [email protected]–C for Enhanced Performance in a Fenton-like Reaction. ACS Catalysis 2021, 11 (9) , 5532-5543. https://doi.org/10.1021/acscatal.1c00701
 11. Hongchao Li, Zihao Zhao, Jieshu Qian, Bingcai Pan. Are Free Radicals the Primary Reactive Species in Co(II)-Mediated Activation of Peroxymonosulfate? New Evidence for the Role of the Co(II)–Peroxymonosulfate Complex. Environmental Science & Technology 2021, 55 (9) , 6397-6406. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c02015
 12. Yong-Yoon Ahn, Jaemin Choi, Minjeong Kim, Min Sik Kim, Donghyun Lee, Woo Hyuck Bang, Eun-Tae Yun, Hongshin Lee, Jung-Hyun Lee, Changha Lee, Sung Kyu Maeng, Seungkwan Hong, Jaesang Lee. Chloride-Mediated Enhancement in Heat-Induced Activation of Peroxymonosulfate: New Reaction Pathways for Oxidizing Radical Production. Environmental Science & Technology 2021, 55 (8) , 5382-5392. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c07964
 13. Yueping Bao, Wen Jie Lee, Justin Zhu Yeow Seow, Hideyuki Hara, Yen Nan Liang, Han Feng, Jason Zhichuan Xu, Teik-Thye Lim, Xiao Hu. One-Step Block Copolymer Templated Synthesis of Bismuth Oxybromide for Bisphenol A Degradation: An Extended Study from Photocatalysis to Chemical Oxidation. ACS ES&T Water 2021, 1 (4) , 837-846. https://doi.org/10.1021/acsestwater.0c00190
 14. Fu Liu, Weimin Yang, Wenwen Li, Guang-Chao Zhao. Simultaneous Oxidation and Sequestration of Arsenic(III) from Aqueous Solution by Copper Aluminate with Peroxymonosulfate: A Fast and Efficient Heterogeneous Process. ACS Omega 2021, 6 (2) , 1477-1487. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c05203
 15. Yaowen Gao, Yue Zhu, Zhenhuan Chen, Chun Hu. Nitrogen-Coordinated Cobalt Embedded in a Hollow Carbon Polyhedron for Superior Catalytic Oxidation of Organic Contaminants with Peroxymonosulfate. ACS ES&T Engineering 2021, 1 (1) , 76-85. https://doi.org/10.1021/acsestengg.0c00039
 16. Langsha Yi, Chenhui Wei, Wanchao Yu, Heyun Fu, Xiaolei Qu, Pedro J. J. Alvarez, Dongqiang Zhu. Directional Oxidation of Amine-Containing Phenolic Pharmaceuticals by Aqueous Dissolved Oxygen under Dark Conditions Catalyzed by Nitrogen-Doped Multiwall Carbon Nanotubes. ACS ES&T Water 2021, 1 (1) , 79-88. https://doi.org/10.1021/acsestwater.0c00003
 17. Yang Zong, Xiaohong Guan, Jun Xu, Yong Feng, Yunfeng Mao, Longqian Xu, Huaqiang Chu, Deli Wu. Unraveling the Overlooked Involvement of High-Valent Cobalt-Oxo Species Generated from the Cobalt(II)-Activated Peroxymonosulfate Process. Environmental Science & Technology 2020, 54 (24) , 16231-16239. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c06808
 18. Ning Jiang, Haodan Xu, Lihong Wang, Jin Jiang, Tao Zhang. Nonradical Oxidation of Pollutants with Single-Atom-Fe(III)-Activated Persulfate: Fe(V) Being the Possible Intermediate Oxidant. Environmental Science & Technology 2020, 54 (21) , 14057-14065. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c04867
 19. Ting Chen, Zhiliang Zhu, Hua Zhang, Yanling Qiu, Daqiang Yin, Guohua Zhao. Facile Construction of a Copper-Containing Covalent Bond for Peroxymonosulfate Activation: Efficient Redox Behavior of Copper Species via Electron Transfer Regulation. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (38) , 42790-42802. https://doi.org/10.1021/acsami.0c11268
 20. Leila Hadian-Dehkordi, Aram Rezaei, Ali Ramazani, Mehdi Jaymand, Hadi Samadian, Lingxia Zheng, Xiaolei Deng, Huajun Zheng. Amphiphilic Carbon Quantum Dots as a Bridge to a Pseudohomogeneous Catalyst for Selective Oxidative Cracking of Alkenes to Aldehydes: A Nonmetallic Oxidation System. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (28) , 31360-31371. https://doi.org/10.1021/acsami.0c05025
 21. Yiping Wang, Haodong Ji, Wen Liu, Tianshan Xue, Chao Liu, Yuting Zhang, Longyan Liu, Qiang Wang, Fei Qi, Bingbing Xu, Daniel C.W. Tsang, Wei Chu. Novel CuCo2O4 Composite Spinel with a Meso-Macroporous Nanosheet Structure for Sulfate Radical Formation and Benzophenone-4 Degradation: Interface Reaction, Degradation Pathway, and DFT Calculation. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (18) , 20522-20535. https://doi.org/10.1021/acsami.0c03481
 22. Lihong Wang, Haodan Xu, Ning Jiang, Zimeng Wang, Jin Jiang, Tao Zhang. Trace Cupric Species Triggered Decomposition of Peroxymonosulfate and Degradation of Organic Pollutants: Cu(III) Being the Primary and Selective Intermediate Oxidant. Environmental Science & Technology 2020, 54 (7) , 4686-4694. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c00284
 23. Yanyan Zhang, Jinxia Liu, Audrey Moores, Subhasis Ghoshal. Transformation of 6:2 Fluorotelomer Sulfonate by Cobalt(II)-Activated Peroxymonosulfate. Environmental Science & Technology 2020, 54 (7) , 4631-4640. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b07113
 24. Jiaquan Li, Mengting Li, Hongqi Sun, Zhimin Ao, Shaobin Wang, Shaomin Liu. Understanding of the Oxidation Behavior of Benzyl Alcohol by Peroxymonosulfate via Carbon Nanotubes Activation. ACS Catalysis 2020, 10 (6) , 3516-3525. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b05273
 25. Xueying Yang, Jingsheng Cai, Xiaoning Wang, Yifan Li, Zhangxiong Wu, Winston Duo Wu, Xiao Dong Chen, Jingyu Sun, Sheng-Peng Sun, Zhaohui Wang. A Bimetallic Fe–Mn Oxide-Activated Oxone for In Situ Chemical Oxidation (ISCO) of Trichloroethylene in Groundwater: Efficiency, Sustained Activity, and Mechanism Investigation. Environmental Science & Technology 2020, 54 (6) , 3714-3724. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c00151
 26. Zhe Yang, Xiaoguang Duan, Jun Wang, Yang Li, Xiaobin Fan, Fengbao Zhang, Guoliang Zhang, Wenchao Peng. Facile Synthesis of High-Performance Nitrogen-Doped Hierarchically Porous Carbon for Catalytic Oxidation. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2020, 8 (10) , 4236-4243. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b07469
 27. Ali Jawad, Kun Zhan, Haibin Wang, Ajmal Shahzad, Zehua Zeng, Jia Wang, Xinquan Zhou, Habib Ullah, Zhulei Chen, Zhuqi Chen. Tuning of Persulfate Activation from a Free Radical to a Nonradical Pathway through the Incorporation of Non-Redox Magnesium Oxide. Environmental Science & Technology 2020, 54 (4) , 2476-2488. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b04696
 28. Dongting Yue, Xuan Yan, Chao Guo, Xufang Qian, Yixin Zhao. NiFe Layered Double Hydroxide (LDH) Nanosheet Catalysts with Fe as Electron Transfer Mediator for Enhanced Persulfate Activation. The Journal of Physical Chemistry Letters 2020, 11 (3) , 968-973. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b03597
 29. Shuangshuang Cheng, Yu Lei, Xin Lei, Yanheng Pan, Yunho Lee, Xin Yang. Coexposure Degradation of Purine Derivatives in the Sulfate Radical-Mediated Oxidation Process. Environmental Science & Technology 2020, 54 (2) , 1186-1195. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b04974
 30. Zongping Wang, Jingwen Wang, Bin Xiong, Fan Bai, Songlin Wang, Ying Wan, Li Zhang, Pengchao Xie, Mark R. Wiesner. Application of Cobalt/Peracetic Acid to Degrade Sulfamethoxazole at Neutral Condition: Efficiency and Mechanisms. Environmental Science & Technology 2020, 54 (1) , 464-475. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b04528
 31. Lianshun Luo, Wei-Shang Lo, Xiaomeng Si, Hailong Li, Yichen Wu, Yuanyuan An, Qinlin Zhu, Lien-Yang Chou, Tao Li, Chia-Kuang Tsung. Directional Engraving within Single Crystalline Metal–Organic Framework Particles via Oxidative Linker Cleaving. Journal of the American Chemical Society 2019, 141 (51) , 20365-20370. https://doi.org/10.1021/jacs.9b10499
 32. Bao-Cheng Huang, Gui-Xiang Huang, Jun Jiang, Wu-Jun Liu, Han-Qing Yu. Carbon-Based Catalyst Synthesized and Immobilized under Calcium Salt Assistance To Boost Singlet Oxygen Evolution for Pollutant Degradation. ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11 (46) , 43180-43187. https://doi.org/10.1021/acsami.9b15084
 33. Mayfair C. Kung, Junqing Ye, Harold H. Kung. 110th Anniversary: A Perspective on Catalytic Oxidative Processes for Sustainable Water Remediation. Industrial & Engineering Chemistry Research 2019, 58 (37) , 17325-17337. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b04581
 34. Mercedes Ruiz, Yi Yang, Christian A. Lochbaum, Daniel G. Delafield, Joseph J. Pignatello, Lingjun Li, Joel A. Pedersen. Peroxymonosulfate Oxidizes Amino Acids in Water without Activation. Environmental Science & Technology 2019, 53 (18) , 10845-10854. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b01322
 35. Chiheng Chu, Ji Yang, Dahong Huang, Jianfeng Li, Aiqin Wang, Pedro J. J. Alvarez, Jae-Hong Kim. Cooperative Pollutant Adsorption and Persulfate-Driven Oxidation on Hierarchically Ordered Porous Carbon. Environmental Science & Technology 2019, 53 (17) , 10352-10360. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03067
 36. Bojing Sun, Wenjie Ma, Na Wang, Ping Xu, Leijiang Zhang, Bianna Wang, Honghong Zhao, Kun-Yi Andrew Lin, Yunchen Du. Polyaniline: A New Metal-Free Catalyst for Peroxymonosulfate Activation with Highly Efficient and Durable Removal of Organic Pollutants. Environmental Science & Technology 2019, 53 (16) , 9771-9780. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03374
 37. Chaoting Guan, Jin Jiang, Yongming Shen, Suyan Pang, Congwei Luo, Xi Zhao. Carbon Materials Inhibit Formation of Nitrated Aromatic Products in Treatment of Phenolic Compounds by Thermal Activation of Peroxydisulfate in the Presence of Nitrite. Environmental Science & Technology 2019, 53 (15) , 9054-9062. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b01354
 38. Jonghun Lim, Yang Yang, Michael R. Hoffmann. Activation of Peroxymonosulfate by Oxygen Vacancies-Enriched Cobalt-Doped Black TiO2 Nanotubes for the Removal of Organic Pollutants. Environmental Science & Technology 2019, 53 (12) , 6972-6980. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b01449
 39. Binbin Shao, Hongyu Dong, Bo Sun, Xiaohong Guan. Role of Ferrate(IV) and Ferrate(V) in Activating Ferrate(VI) by Calcium Sulfite for Enhanced Oxidation of Organic Contaminants. Environmental Science & Technology 2019, 53 (2) , 894-902. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b04990
 40. Shishu Zhu, Xiaojie Li, Jian Kang, Xiaoguang Duan, Shaobin Wang. Persulfate Activation on Crystallographic Manganese Oxides: Mechanism of Singlet Oxygen Evolution for Nonradical Selective Degradation of Aqueous Contaminants. Environmental Science & Technology 2019, 53 (1) , 307-315. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b04669
 41. Gui-Xiang Huang, Jin-Yan Si, Chen Qian, Wei-Kang Wang, Shu-Chuan Mei, Chu-Ya Wang, Han-Qing Yu. Ultrasensitive Fluorescence Detection of Peroxymonosulfate Based on a Sulfate Radical-Mediated Aromatic Hydroxylation. Analytical Chemistry 2018, 90 (24) , 14439-14446. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.8b04047
 42. Yaowen Gao, Yue Zhu, Lai Lyu, Qingyi Zeng, Xueci Xing, Chun Hu. Electronic Structure Modulation of Graphitic Carbon Nitride by Oxygen Doping for Enhanced Catalytic Degradation of Organic Pollutants through Peroxymonosulfate Activation. Environmental Science & Technology 2018, 52 (24) , 14371-14380. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b05246
 43. Pralay Gayen, Chen Chen, Jeremiah T. Abiade, Brian P. Chaplin. Electrochemical Oxidation of Atrazine and Clothianidin on Bi-doped SnO2–TinO2n–1 Electrocatalytic Reactive Electrochemical Membranes. Environmental Science & Technology 2018, 52 (21) , 12675-12684. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b04103
 44. Xuning Li, Xiang Huang, Shibo Xi, Shu Miao, Jie Ding, Weizheng Cai, Song Liu, Xiaoli Yang, Hongbin Yang, Jiajian Gao, Junhu Wang, Yanqiang Huang, Tao Zhang, Bin Liu. Single Cobalt Atoms Anchored on Porous N-Doped Graphene with Dual Reaction Sites for Efficient Fenton-like Catalysis. Journal of the American Chemical Society 2018, 140 (39) , 12469-12475. https://doi.org/10.1021/jacs.8b05992
 45. Shishu Zhu, Xiaochen Huang, Fang Ma, Li Wang, Xiaoguang Duan, Shaobin Wang. Catalytic Removal of Aqueous Contaminants on N-Doped Graphitic Biochars: Inherent Roles of Adsorption and Nonradical Mechanisms. Environmental Science & Technology 2018, 52 (15) , 8649-8658. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b01817
 46. Eun-Tae Yun, Jeong Hoon Lee, Jaesung Kim, Hee-Deung Park, Jaesang Lee. Identifying the Nonradical Mechanism in the Peroxymonosulfate Activation Process: Singlet Oxygenation Versus Mediated Electron Transfer. Environmental Science & Technology 2018, 52 (12) , 7032-7042. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b00959
 47. Shiqing Zhou, Yanghai Yu, Weiqiu Zhang, Xiaoyang Meng, Jinming Luo, Lin Deng, Zhou Shi, John Crittenden. Oxidation of Microcystin-LR via Activation of Peroxymonosulfate Using Ascorbic Acid: Kinetic Modeling and Toxicity Assessment. Environmental Science & Technology 2018, 52 (7) , 4305-4312. https://doi.org/10.1021/acs.est.7b06560
 48. Yong Feng, Deli Wu, Hailong Li, Jianfeng Bai, Yibo Hu, Changzhong Liao, Xiao-yan Li, Kaimin Shih. Activation of Persulfates Using Siderite as a Source of Ferrous Ions: Sulfate Radical Production, Stoichiometric Efficiency, and Implications. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2018, 6 (3) , 3624-3631. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b03948
 49. Guoshuai Liu, Hongshui Lv, Haiyan Sun, and Xiangzhu Zhou . Fabrication of Tubelike Co3O4 with Superior Peroxidase-Like Activity and Activation of PMS by a Facile Electrospinning Technique. Industrial & Engineering Chemistry Research 2018, 57 (6) , 2396-2403. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.7b04180
 50. Gui-Xiang Huang, Chu-Ya Wang, Chuan-Wang Yang, Pu-Can Guo, and Han-Qing Yu . Degradation of Bisphenol A by Peroxymonosulfate Catalytically Activated with Mn1.8Fe1.2O4 Nanospheres: Synergism between Mn and Fe. Environmental Science & Technology 2017, 51 (21) , 12611-12618. https://doi.org/10.1021/acs.est.7b03007
 51. Long Chen, Min Tang, Chuan Chen, Mingguang Chen, Kai Luo, Jing Xu, Danna Zhou, and Feng Wu . Efficient Bacterial Inactivation by Transition Metal Catalyzed Auto-Oxidation of Sulfite. Environmental Science & Technology 2017, 51 (21) , 12663-12671. https://doi.org/10.1021/acs.est.7b03705
 52. Peidong Hu, Hanrui Su, Zhenyu Chen, Chunyang Yu, Qilin Li, Baoxue Zhou, Pedro J. J. Alvarez, and Mingce Long . Selective Degradation of Organic Pollutants Using an Efficient Metal-Free Catalyst Derived from Carbonized Polypyrrole via Peroxymonosulfate Activation. Environmental Science & Technology 2017, 51 (19) , 11288-11296. https://doi.org/10.1021/acs.est.7b03014
 53. Chaoting Guan, Jin Jiang, Suyan Pang, Congwei Luo, Jun Ma, Yang Zhou, and Yi Yang . Oxidation Kinetics of Bromophenols by Nonradical Activation of Peroxydisulfate in the Presence of Carbon Nanotube and Formation of Brominated Polymeric Products. Environmental Science & Technology 2017, 51 (18) , 10718-10728. https://doi.org/10.1021/acs.est.7b02271
 54. Gábor Bellér, Gábor Lente, and István Fábián . Kinetics and Mechanism of the Autocatalytic Oxidation of Bis(terpyridine)iron(II) by Peroxomonosulfate Ion (Oxone) in Acidic Medium. Inorganic Chemistry 2017, 56 (14) , 8270-8277. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.7b00981
 55. Dawit N. Wordofa, Sharon L. Walker, and Haizhou Liu . Sulfate Radical-Induced Disinfection of Pathogenic Escherichia coli O157:H7 via Iron-Activated Persulfate. Environmental Science & Technology Letters 2017, 4 (4) , 154-160. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.7b00035
 56. Ping Liang, Chi Zhang, Xiaoguang Duan, Hongqi Sun, Shaomin Liu, Moses O. Tade, and Shaobin Wang . N-Doped Graphene from Metal–Organic Frameworks for Catalytic Oxidation of p-Hydroxylbenzoic Acid: N-Functionality and Mechanism. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2017, 5 (3) , 2693-2701. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.6b03035
 57. Yong Feng, Po-Heng Lee, Deli Wu, and Kaimin Shih . Rapid Selective Circumneutral Degradation of Phenolic Pollutants Using Peroxymonosulfate–Iodide Metal-Free Oxidation: Role of Iodine Atoms. Environmental Science & Technology 2017, 51 (4) , 2312-2320. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04528
 58. Chao Su, Xiaoguang Duan, Jie Miao, Yijun Zhong, Wei Zhou, Shaobin Wang, and Zongping Shao . Mixed Conducting Perovskite Materials as Superior Catalysts for Fast Aqueous-Phase Advanced Oxidation: A Mechanistic Study. ACS Catalysis 2017, 7 (1) , 388-397. https://doi.org/10.1021/acscatal.6b02303
 59. Chaoting Guan, Jin Jiang, Congwei Luo, Suyan Pang, Chengchun Jiang, Jun Ma, Yixin Jin, and Juan Li . Transformation of Iodide by Carbon Nanotube Activated Peroxydisulfate and Formation of Iodoorganic Compounds in the Presence of Natural Organic Matter. Environmental Science & Technology 2017, 51 (1) , 479-487. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04158
 60. Xuning Li, Zhimin Ao, Jiayi Liu, Hongqi Sun, Alexandre I. Rykov, and Junhu Wang . Topotactic Transformation of Metal–Organic Frameworks to Graphene-Encapsulated Transition-Metal Nitrides as Efficient Fenton-like Catalysts. ACS Nano 2016, 10 (12) , 11532-11540. https://doi.org/10.1021/acsnano.6b07522
 61. Hongshin Lee, Hyoung-il Kim, Seunghyun Weon, Wonyong Choi, Yu Sik Hwang, Jiwon Seo, Changha Lee, and Jae-Hong Kim . Activation of Persulfates by Graphitized Nanodiamonds for Removal of Organic Compounds. Environmental Science & Technology 2016, 50 (18) , 10134-10142. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b02079
 62. Yong-Yoon Ahn, Eun-Tae Yun, Ji-Won Seo, Changha Lee, Sang Hoon Kim, Jae-Hong Kim, and Jaesang Lee . Activation of Peroxymonosulfate by Surface-Loaded Noble Metal Nanoparticles for Oxidative Degradation of Organic Compounds. Environmental Science & Technology 2016, 50 (18) , 10187-10197. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b02841
 63. Qiaoran Liu, Xiaoguang Duan, Hongqi Sun, Yuxian Wang, Moses O. Tade, and Shaobin Wang . Size-Tailored Porous Spheres of Manganese Oxides for Catalytic Oxidation via Peroxymonosulfate Activation. The Journal of Physical Chemistry C 2016, 120 (30) , 16871-16878. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b05934
 64. Alexandra R. Chesney, Clarissa J. Booth, Christopher B. Lietz, Lingjun Li, and Joel A. Pedersen . Peroxymonosulfate Rapidly Inactivates the Disease-Associated Prion Protein. Environmental Science & Technology 2016, 50 (13) , 7095-7105. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b06294
 65. Min Sik Kim, Ki-Myeong Lee, Hyung-Eun Kim, Hye-Jin Lee, Changsoo Lee, and Changha Lee . Disintegration of Waste Activated Sludge by Thermally-Activated Persulfates for Enhanced Dewaterability. Environmental Science & Technology 2016, 50 (13) , 7106-7115. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b00019
 66. Tao Zhang, Yin Chen, and TorOve Leiknes . Oxidation of Refractory Benzothiazoles with PMS/CuFe2O4: Kinetics and Transformation Intermediates. Environmental Science & Technology 2016, 50 (11) , 5864-5873. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b00701
 67. Junhe Lu, Wei Dong, Yuefei Ji, Deyang Kong, and Qingguo Huang . Natural Organic Matter Exposed to Sulfate Radicals Increases Its Potential to Form Halogenated Disinfection Byproducts. Environmental Science & Technology 2016, 50 (10) , 5060-5067. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b00327
 68. Samuel L. Collom, Aaron J. Bloomfield, and Paul T. Anastas . Advancing Sustainable Manufacturing through a Heterogeneous Cobalt Catalyst for Selective C–H Oxidation. Industrial & Engineering Chemistry Research 2016, 55 (12) , 3308-3312. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5b03674
 69. Wenjie Tian, Huayang Zhang, Xiaoguang Duan, Hongqi Sun, Moses O. Tade, Ha Ming Ang, and Shaobin Wang . Nitrogen- and Sulfur-Codoped Hierarchically Porous Carbon for Adsorptive and Oxidative Removal of Pharmaceutical Contaminants. ACS Applied Materials & Interfaces 2016, 8 (11) , 7184-7193. https://doi.org/10.1021/acsami.6b01748
 70. Yong Feng, Deli Wu, Yu Deng, Tong Zhang, and Kaimin Shih . Sulfate Radical-Mediated Degradation of Sulfadiazine by CuFeO2 Rhombohedral Crystal-Catalyzed Peroxymonosulfate: Synergistic Effects and Mechanisms. Environmental Science & Technology 2016, 50 (6) , 3119-3127. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05974
 71. Ruochun Zhang, Yongkui Yang, Ching-Hua Huang, Na Li, Hang Liu, Lin Zhao, and Peizhe Sun . UV/H2O2 and UV/PDS Treatment of Trimethoprim and Sulfamethoxazole in Synthetic Human Urine: Transformation Products and Toxicity. Environmental Science & Technology 2016, 50 (5) , 2573-2583. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05604
 72. Bo Sun, Hongyu Dong, Di He, Dandan Rao, and Xiaohong Guan . Modeling the Kinetics of Contaminants Oxidation and the Generation of Manganese(III) in the Permanganate/Bisulfite Process. Environmental Science & Technology 2016, 50 (3) , 1473-1482. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05207
 73. Chengxiang Wang, Penghui Shi, Xiaodong Cai, Qunjie Xu, Xuejun Zhou, Xiaolv Zhou, Dong Yang, Jinchen Fan, Yulin Min, Honghua Ge, and Weifeng Yao . Synergistic Effect of Co3O4 Nanoparticles and Graphene as Catalysts for Peroxymonosulfate-Based Orange II Degradation with High Oxidant Utilization Efficiency. The Journal of Physical Chemistry C 2016, 120 (1) , 336-344. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b10032
 74. Ruiyang Xiao, Tiantian Ye, Zongsu Wei, Shuang Luo, Zhihui Yang, and Richard Spinney . Quantitative Structure–Activity Relationship (QSAR) for the Oxidation of Trace Organic Contaminants by Sulfate Radical. Environmental Science & Technology 2015, 49 (22) , 13394-13402. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b03078
 75. Yang Zhou, Jin Jiang, Yuan Gao, Jun Ma, Su-Yan Pang, Juan Li, Xue-Ting Lu, and Li-Peng Yuan . Activation of Peroxymonosulfate by Benzoquinone: A Novel Nonradical Oxidation Process. Environmental Science & Technology 2015, 49 (21) , 12941-12950. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b03595
 76. Ruth E. Nalliah . Oxone/Fe2+ Degradation of Food Dyes: Demonstration of Catalyst-Like Behavior and Kinetic Separation of Color. Journal of Chemical Education 2015, 92 (10) , 1681-1683. https://doi.org/10.1021/ed500639m
 77. Guodong Fang, Cun Liu, Juan Gao, Dionysios D. Dionysiou, and Dongmei Zhou . Manipulation of Persistent Free Radicals in Biochar To Activate Persulfate for Contaminant Degradation. Environmental Science & Technology 2015, 49 (9) , 5645-5653. https://doi.org/10.1021/es5061512
 78. Xiaoguang Duan, Zhimin Ao, Hongqi Sun, Stacey Indrawirawan, Yuxian Wang, Jian Kang, Fengli Liang, Z.H. Zhu, and Shaobin Wang . Nitrogen-Doped Graphene for Generation and Evolution of Reactive Radicals by Metal-Free Catalysis. ACS Applied Materials & Interfaces 2015, 7 (7) , 4169-4178. https://doi.org/10.1021/am508416n
 79. Tao Zeng, Xiaole Zhang, Saihua Wang, Hongyun Niu, and Yaqi Cai . Spatial Confinement of a Co3O4 Catalyst in Hollow Metal–Organic Frameworks as a Nanoreactor for Improved Degradation of Organic Pollutants. Environmental Science & Technology 2015, 49 (4) , 2350-2357. https://doi.org/10.1021/es505014z
 80. Xiaoguang Duan, Hongqi Sun, Yuxian Wang, Jian Kang, and Shaobin Wang . N-Doping-Induced Nonradical Reaction on Single-Walled Carbon Nanotubes for Catalytic Phenol Oxidation. ACS Catalysis 2015, 5 (2) , 553-559. https://doi.org/10.1021/cs5017613
 81. Holger V. Lutze, Stephanie Bircher, Insa Rapp, Nils Kerlin, Rani Bakkour, Melanie Geisler, Clemens von Sonntag, and Torsten C. Schmidt . Degradation of Chlorotriazine Pesticides by Sulfate Radicals and the Influence of Organic Matter. Environmental Science & Technology 2015, 49 (3) , 1673-1680. https://doi.org/10.1021/es503496u
 82. Yuxian Wang, Hongqi Sun, Ha Ming Ang, Moses O. Tadé, and Shaobin Wang . Facile Synthesis of Hierarchically Structured Magnetic MnO2/ZnFe2O4 Hybrid Materials and Their Performance in Heterogeneous Activation of Peroxymonosulfate. ACS Applied Materials & Interfaces 2014, 6 (22) , 19914-19923. https://doi.org/10.1021/am505309b
 83. Hongshin Lee, Ha-Young Yoo, Jihyun Choi, In-Hyun Nam, Sanghyup Lee, Seunghak Lee, Jae-Hong Kim, Changha Lee, and Jaesang Lee . Oxidizing Capacity of Periodate Activated with Iron-Based Bimetallic Nanoparticles. Environmental Science & Technology 2014, 48 (14) , 8086-8093. https://doi.org/10.1021/es5002902
 84. Jun-Sheng Yuan, Heng-Bo Yin, Zhi-Yong Ji, and Hui-Ning Deng . Effective Recycling Performance of Li+ Extraction from Spinel-Type LiMn2O4 with Persulfate. Industrial & Engineering Chemistry Research 2014, 53 (23) , 9889-9896. https://doi.org/10.1021/ie501098e
 85. Tao Zhang, Yin Chen, Yuru Wang, Julien Le Roux, Yang Yang, and Jean-Philippe Croué . Efficient Peroxydisulfate Activation Process Not Relying on Sulfate Radical Generation for Water Pollutant Degradation. Environmental Science & Technology 2014, 48 (10) , 5868-5875. https://doi.org/10.1021/es501218f
 86. Zhaohui Wang, Richard T. Bush, Leigh A. Sullivan, Chuncheng Chen, and Jianshe Liu . Selective Oxidation of Arsenite by Peroxymonosulfate with High Utilization Efficiency of Oxidant. Environmental Science & Technology 2014, 48 (7) , 3978-3985. https://doi.org/10.1021/es405143u
 87. Bo Sun, Jing Zhang, Juanshan Du, Junlian Qiao, and Xiaohong Guan . Reinvestigation of the Role of Humic Acid in the Oxidation of Phenols by Permanganate. Environmental Science & Technology 2013, 47 (24) , 14332-14340. https://doi.org/10.1021/es404138s
 88. Jing Zou, Jun Ma, Liwei Chen, Xuchun Li, Yinghong Guan, Pengchao Xie, and Chao Pan . Rapid Acceleration of Ferrous Iron/Peroxymonosulfate Oxidation of Organic Pollutants by Promoting Fe(III)/Fe(II) Cycle with Hydroxylamine. Environmental Science & Technology 2013, 47 (20) , 11685-11691. https://doi.org/10.1021/es4019145
 89. Yaoguang Guo, Xiaoyi Lou, Changling Fang, Dongxue Xiao, Zhaohui Wang, and Jianshe Liu . Novel Photo-Sulfite System: Toward Simultaneous Transformations of Inorganic and Organic Pollutants. Environmental Science & Technology 2013, 47 (19) , 11174-11181. https://doi.org/10.1021/es403199p
 90. Li Zhang, Long Chen, Mei Xiao, Lin Zhang, Feng Wu, and Liyun Ge . Enhanced Decolorization of Orange II Solutions by the Fe(II)–Sulfite System under Xenon Lamp Irradiation. Industrial & Engineering Chemistry Research 2013, 52 (30) , 10089-10094. https://doi.org/10.1021/ie400469u
 91. Edy Saputra, Syaifullah Muhammad, Hongqi Sun, H. M. Ang, M. O. Tadé, and Shaobin Wang . Different Crystallographic One-dimensional MnO2 Nanomaterials and Their Superior Performance in Catalytic Phenol Degradation. Environmental Science & Technology 2013, 47 (11) , 5882-5887. https://doi.org/10.1021/es400878c
 92. Guodong Fang, Juan Gao, Dionysios D. Dionysiou, Cun Liu, and Dongmei Zhou . Activation of Persulfate by Quinones: Free Radical Reactions and Implication for the Degradation of PCBs. Environmental Science & Technology 2013, 47 (9) , 4605-4611. https://doi.org/10.1021/es400262n
 93. Tao Zhang, Haibo Zhu, and Jean-Philippe Croué . Production of Sulfate Radical from Peroxymonosulfate Induced by a Magnetically Separable CuFe2O4 Spinel in Water: Efficiency, Stability, and Mechanism. Environmental Science & Technology 2013, 47 (6) , 2784-2791. https://doi.org/10.1021/es304721g
 94. Yunjin Yao, Chuan Xu, Shaoming Yu, Dawei Zhang, and Shaobin Wang . Facile Synthesis of Mn3O4–Reduced Graphene Oxide Hybrids for Catalytic Decomposition of Aqueous Organics. Industrial & Engineering Chemistry Research 2013, 52 (10) , 3637-3645. https://doi.org/10.1021/ie303220x
 95. Syaifullah Muhammad, Edy Saputra, Hongqi Sun, Ha-Ming Ang, Moses O. Tadé, and Shaobin Wang . Heterogeneous Catalytic Oxidation of Aqueous Phenol on Red Mud-Supported Cobalt Catalysts. Industrial & Engineering Chemistry Research 2012, 51 (47) , 15351-15359. https://doi.org/10.1021/ie301639t
 96. Long Chen, Xinzi Peng, Jihao Liu, Jinjun Li, and Feng Wu . Decolorization of Orange II in Aqueous Solution by an Fe(II)/sulfite System: Replacement of Persulfate. Industrial & Engineering Chemistry Research 2012, 51 (42) , 13632-13638. https://doi.org/10.1021/ie3020389
 97. Paramasivam Suresh Kumar, Radhakrishnan Mohan Raj, Srinivasalu Kutti Rani, and Deivanayagam Easwaramoorthy . Reaction Kinetics and Mechanism of Copper(II) Catalyzed Oxidative Deamination and Decarboxylation of Ornithine by Peroxomonosulfate. Industrial & Engineering Chemistry Research 2012, 51 (18) , 6310-6319. https://doi.org/10.1021/ie202409p
 98. Xiaogang Gu, Shuguang Lu, Lin Li, Zhaofu Qiu, Qian Sui, Kuangfei Lin, and Qishi Luo . Oxidation of 1,1,1-Trichloroethane Stimulated by Thermally Activated Persulfate. Industrial & Engineering Chemistry Research 2011, 50 (19) , 11029-11036. https://doi.org/10.1021/ie201059x
 99. Stephen P. Mezyk Kimberly A. Rickman Garrett McKay Charlotte M. Hirsch Xuexiang He Dionysios D. Dionysiou . Remediation of Chemically-Contaminated Waters Using Sulfate Radical Reactions: Kinetic Studies. 2011,,, 247-263. https://doi.org/10.1021/bk-2011-1071.ch012
 100. Andrea M. Berkovic, Mónica C. Gonzalez, Nino Russo, María del Carmen Michelini, Reinaldo Pis Diez, and Daniel O. Mártire. Reduction of Mercury(II) by the Carbon Dioxide Radical Anion: A Theoretical and Experimental Investigation. The Journal of Physical Chemistry A 2010, 114 (49) , 12845-12850. https://doi.org/10.1021/jp106035m
Load more citations